B'CUZZ Coco Bloom Stimulator

180.00 ₪
Quantity:

לשבועות 2-4 אחרונים לפריחה, כדי לקבל יותר תפרחות יותר גדולות. לזירוז תפרחות בלבד בסביבת קוקוס בלבד. 0.5-1 מ"ל לליטר תמיסת השקיה.

לא דשן